TASARIM

Tasarım süreci, özü itibariyle yenilikçi ve ilerlemesi sırasında birçok karar alınması gereken bir süreçtir. Kimi zaman tıkanma noktasına gelmemek için eldeki yetersiz veriler ile karar almak da gerekebilir. Geliştirme ve karar alma süreçlerinde görsel, yazınsal ve işitsel her türlü iletişim yoğun olarak gerçekleştirilir. Bir mühendislik tasarımının başlatılması ve sürdürülmesi; farklı disiplinlerin bu iletişim yöntemlerini etkin şekilde kullanması ve koordineli çalışmasıyla sağlanır.

Ürün tasarım süreci, tasarım girdilerinin ve kriterlerinin tanımlanmasıyla başlar. Müşteri beklentileri doğrultusunda ürünün; üretim yöntemi, malzeme seçimi ve geometrisi belirlenerek kavramsal tasarımı yapılır. Üretim ihtiyaçları doğrultusunda, tasarım optimize edilerek fizibilite aşamasında alternatif tasarımlar oluşturulur.

Kalen Teknoloji Tasarım

Firmamız, ürün geliştirme sürecinin her aşamasında, verdiği hizmetlerle müşterilerinin yanında yer almaktadır. Kalen Endüstriyel Teknoloji, her zaman yeni fikir geliştirmeyi, bu fikirleri ürüne dönüştürmeyi hedefleyen bir vizyona sahiptir. Firmamız, müşterilerimizin ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda, mühendislik yaklaşımıyla mevcut problemleri çözerek yenilikçi tasarımlar gerçekleştirebilmektedir.

ANALİZ

Yapılan analiz ve testler ürün geliştirmenin oldukça önemli bir unsurudur. Parça ya da montajın tasarım hedeflerine uyup uymayacağı, seri üretimde çıkabilecek olası problemleri tespit etmek için yapılan çalışmalar tasarım doğrulama sürecini oluşturmaktadır. Tasarım ve analiz/simülasyonlar hedef ürünün durumunu tespit etmek için ya da ilk defa geliştirilen bir ürünün tasarım hedeflerini ve isterlerini karşılayıp karşılayamadığını öğrenip, tasarım doğrulama çalışmalarını yürütmek için gerçekleştirilir. Analiz yöntemleri sadece risklerin belirlenmesi için değil aynı zamanda çözümleri doğrulamayı hedeflemektedir. Analiz yöntemleri ile tespit edilen riskler, tasarım aşamasında önlenerek, hata ortaya çıkmadan daha düşük maliyetle önlenebilmektedir.

KALEN Endüstriyel Teknoloji’nin amacı müşterilerine:

  • Daha iyi tasarım,
  • Daha az maliyet ve daha kısa sürede çözüm,
  • İyileştirilmiş ürünler ve daha az prototiple doğru sonuca ulaşma hizmeti sunabilmektir.

Firmamızın hizmet kapsamında bulunan, temel simülasyon/analiz grupları aşağıdaki gibidir:

Mekanik Sistem Simülasyonları

Firmalar, kısa süre içerisinde daha karmaşık modelleri, kalitelerini bozmadan geliştirip üretmeye çalışmaktadırlar. Bu süreçte, geleneksel test tabanlı geliştirme artık seçenek olmaktan çıkmıştır. Geçerli bir alternatif olan simülasyonlar kullanılarak, sanal prototipler oluşturulabilmekte ve sistem performanslarının geliştirilmesi bu şekilde sağlanabilmektedir. Simülasyonlar, mühendislere ve firmalara mekanik/mekatronik sistem performanslarının, verimli bir şekilde analizlerini gerçekleştirme ve optimize etme olanağı sağlamaktadır.

Kinetik ve kinematik mekanizma analizleri

Kinematik analiz, mevcut mekanizmanın konum, hız ve ivme gibi kinematik parametrelerinin elde edilmesidir. Kinematik analiz mekanizmaların dinamik analizi için ilk basamağı teşkil ettiği gibi, mekanizmaların sentezi için de temel teşkil eder.

Yapısal Analizler (Sonlu Elemanlar Analizleri)

Analitik yöntemlerle sonuca ulaşılamayacak kadar karmaşık sistemlerde, sistemi basite indirip sonuca yaklaşma yolu olan sonlu eleman analizi yöntemi, şirketimizin verdiği mühendislik hizmetleri arasında yer almaktadır.

Sonlu elemanlar yönteminin avantajları:

  • Sonlu elemanlar yöntemi herhangi bir alandaki probleme uygulanabilir: Isı transferi, gerilme analizi, manyetik alanlar, titreşim analizleri vb.
  • Geometrik sınırlama yoktur. Herhangi bir şekildeki bölgeye uygulanabilir.
  • Herhangi bir yükleme ve sınır koşulu uygulanabilir. Bununla ilgili bir sınır yoktur.
  • HerhangiYapı içindeki değişken ve karmaşık malzeme özellikleri uygulanabilir. Lineer olmayan, anizotrop vb.
  • Prototip testlerine kıyasla sonlu eleman analizlerinin maliyetleri daha düşüktür. Ayrıca sonlu elemanlar metodunun maliyet, zaman ve daha iyi tasarım konusunda ki kazançları endüstrinin bu yöntemi tercih etmesinde büyük rol oynamaktadır.

Mukavemet analizleri

Mukavemet analizleri, bir yapının tümü, yapıyı karakterize eden bir bölümü veya incelenmesi gereken yerel bir bölgesi üzerinde yapılabilmektedir. Bir yapının tümü üzerinde yapılacak analizler sınır şartları kabulleri açısından hiç kuşkusuz en sağlıklısı olandır. Ancak bilgisayar imkan ve yetenekleri ile modelleme zamanı açısından yapıyı karakterize eden bir bölümünün veya incelenmesi gerekli yerel bir bölgenin analizinin yapılması genel olarak uygulanan yöntemdir.

Mukavemet analizlerinde amaç, gerçeği en iyi şekilde temsil edecek şekilde ağ örgüsü ile sonlu sayıda elemana bölünmüş ve sınır şartları verilmiş makine üzerine uygulanan dış veya iç statik kuvvetlere karşı yapının göstereceği davranışı ve makine üzerinde oluşacak gerilmeleri incelemektir.

Kalen Teknoloki Analiz

Yorulma analizleri

Periyodik yüklere maruz kalan yapıların ömürlerinin tayini için yapılan doğrusal bir analiz yöntemidir.

Yapısal yer değiştirmelerin büyük olduğu detay birleşim noktaları, bu analizlerde incelenmektedir.

Titreşim analizleri

Mekanik tasarımcıları; tasarımı inşa etme, test etme, değiştirme, tekrar test etme şeklindeki geleneksel yaklaşıma zamandan ve maliyetten tasarruf sağlayan bir alternatif olarak sık sık titreşim analizini kullanır. Bir bilgisayar modelinde dinamik bir yüke verilen tepkiyi etkileyen faktörleri belirleyerek, tasarımcılar tek bir metal kesimi dahi yapmadan önce doğru iyileştirmeleri yapmak için ihtiyaç duyulan verileri elde edebilmektedirler. Gereken fiziki prototip sayısını büyük ölçüde azaltmaya ek olarak, titreşim analizi ilişkili maliyetleri de büyük ölçüde azaltmaktadır.

Doğadaki her cisim, "Doğal Titreşim Frekansı" olarak adlandırılan, sonsuz sayıda titreşim frekansı ve şekline sahiptir. Bu frekansların hesaplanması ve şeklinin bilinmesi, titreşim kaynaklı mühendislik problemlerinin çözülmesinde temel önemi taşımaktadır. Basit cisimlerin doğal frekans ve şekillerini analitik olarak hesaplamak mümkündür. Ancak karmaşık şekillerin hesabı nümerik yöntemlerle mümkündür. Sonlu elemanlar yöntemi ve bilgisayar hesap kapasitelerindeki gelişmeler, karmaşık yapıların, ancak idealleştirme yapılarak hesaplanabilen doğal frekans ve şekillerini daha doğru ve anlaşılır biçimde hesaplanmasına imkân tanımışlardır.

CFD Analizleri (Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği)

Akışkanlar dinamiği analizleri, bir cismin etrafındaki, içindeki veya her ikisindeki tek veya çok fazlı akışkan akımının, termodinamik etkileri de dikkate alınarak analizinin yapılmasıdır. Bu analizlerde mevcut durumda en yaygın kullanılan nümerik yöntem olan sonlu hacimler yöntemi kullanılmaktadır.

Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (HAD-CFD) Yöntemi, akışkanlar dinamiğinin bir kolu olup nümerik metotları ve algoritmaları akışkan problemlerini çözmek ve analiz etmek için kullanılır. Bu çözümleri gerçekleştirmek ve sıvılar ile gazlar arasındaki etkileşimleri yüzeyler ile tanımlanmış sınır koşulları kullanarak simüle etmek için bilgisayarlar kullanılır. Yüksek hızlı süper bilgisayarlar sayesinde daha iyi çözümler üretilebilmektedir. Ancak teknolojik gelişmeler sayesinde HAD makul seviyede bilgisayar kaynakları kullanmak sureti ile gerçekleştirilebilmektedir. Yazılım tarafındaki gelişmeler sayesinde ise kompleks ve karmaşık simülasyonlar (ör: Türbülanslı akışlar, çok fazlı akışlar, süpersonik akışlar) kolaylıkla modellenebilmektedir.

Kalen Teknoloji CFD

Multi fizik analizleri

Uygulamaların artan çeşitliliğinde, mühendisler ve tasarımcılar, kompleks ürünlerin, fiziğin birçok türüyle etkileştiği gerçek dünya ortamında nasıl davranacaklarını sağlıklı biçimde tahmin etmeleri gerekmektedir. Firmamızın, multi fizik çözümleri müşterimizin gerçek hayattaki multi fizik şartlarında çalışan tasarımlarını değerlendirmelerine olanak sağlar. Firmamız, mühendislere ve bilim insanlarına birleştirilmiş bir mühendislik simülasyonu ortamı içinde yapısal, ısı transferi, akışkanlar mekaniği ve elektromanyetik bilimlerinin birbirleriyle etkileşimini simüle etme olanağı sağlar

KALEN teknoloji olarak yukarıda listelenen analizler için en kaliteli ve en hızlı çözüm ortağınız olacağımıza inanmaktayız. Listelenen analizler hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.